استخدام در اداره همجوار استانداری

Saturday, February 05, 2005

ای کسانی که حوصله کار کردن ندارید چاقالوها که خواب را بیشتر از هر کاری دوست دارید با شرط داشتن زبان ترکی و خانم بودن!!!!! ده روز نیمه وقت کار کنید و بیست روز در ارومیه علاف و در استراحت باشید در گمرک سنندج فقط یک گوریل هست که اینگونه کار میکند.شما هم امتحان کنید.خدمات ویژه حسین جان در خدمت شماست. هتل حسین با امکانات ویژه پذیرای شماست

مژده مژده!!!!!

جوانان بیکار یک فرصت استثنایی
اگر تا بحال دربدر کار بوده اید اگر شاغل بودن حتی در خواب هم نمی یدید درب گمرک سنندج بروی شما باز است.با میزان سواد در هر سطحی:پنجم ابتدایی سیکل به استخدام در قسمت ارزیابی(بهترین قسمت) در می آیید
مدارک لازم: تنها داشتن زبان ترکی است.فقط بتوانید یک ساغول بگویید.حتما استخدام خواهید شد.کردستانی ها هر چه زودتر به کلاس زبان خرها بروید.رییس گمرک سنندج استخدامتان خواهد کرد.

تبریک

تبریک به مدیر کل گمرک ایران برای انتصلب مدیر کل گمرک سندج برای تغییر نام گمرکات کردستان به گمرکات ترکستان.